Menu
Menu
Winkelwagen

Algemene Voorwaarden FNF

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fast 'N Finish B.V. (hierna: “Verkoper”), zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Onder “Koper” wordt verstaan iedere wederpartij die met Verkoper in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 3. Het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaard worden.
 4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 6. Verkoper is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Deze Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.
 7. Wanneer door Verkoper gedurende kortere of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat Verkoper onverlet het recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Verkoper deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien nodig de prijzen te wijzigen. Verkoper zal in dat geval Koper onmiddellijk schriftelijk (via e-mail, fax of brief) op de hoogte stellen, waarna Koper bevoegd is de overeenkomst schriftelijk (via e-mail, fax of brief) te ontbinden.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Koper verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Koper opgegeven correspondentieadres (e-mail, fax of postadres) . De Koper en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Koper is verzonden. De elektronische bestanden van Verkoper gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 3. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet door Verkoper wordt geaccepteerd, deelt Verkoper dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling. Eventueel gedane betalingen zullen in dat geval zonder aftrek van kosten worden teruggestort.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijs-, valuta-, model- en uitvoeringswijzigingen, alsmede typefouten zijn voorbehouden.
 2. Bestellingen door Koper via internet dienen zonder korting of compensatie vooraf betaald te worden middels iDEAL, Paypal of overboeking per bank. 
 3. De internetprijzen gelden niet voor bestellingen die rechtstreeks bij Verkoper worden geplaatst en op rekening worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk met Verkoper afgesproken en door Verkoper schriftelijk (via e-mail, fax of brief) bevestigd.
 4. Bij levering op rekening dient Koper het gefactureerde bedrag, zonder enige korting of compensatie, binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
 5. Indien Koper met enige betaling in gebreke blijft, is Verkoper gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

 1. De door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringtermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat Koper de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 2. Indien de Koper aan Verkoper schriftelijk opgave doet van een adres, is Verkoper gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Verkoper schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
 3. Koper is tot in ontvangst name gehouden op het moment waarop de vervoerder van Verkoper de goederen aanbiedt. De goederen gelden door aanbieding als geleverd. Indien Koper de goederen niet in ontvangst neemt, is Verkoper gerechtigd de betreffende goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan.
 4. Verkoper is steeds gerechtigd levering van goederen en/of diensten in gedeelten te doen plaatsvinden en deze afzonderlijk te factureren.
 5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en/of (verzend)tarieven gelden.

Artikel 5. Ruilen en herroepingrecht

 1. Indien de Koper een product, gekocht via de webwinkel van Verkoper, om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Koper het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Verkoper te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten ongebruikt zijn en in ongeschonden en originele verpakking.
 2. Indien de Koper gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Verkoper zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Koper aan Verkoper betaalde, onder aftrek van annuleringskosten, welke gelijk zijn aan de order- en verzendkosten, ook indien deze niet in rekening waren gebracht.
 3. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Koper.
 4. Verkoper behoudt zicht het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds geopend, gebruikt of door schuld van Koper (anders dan die van Verkoper of fabrikant) is beschadigd.
 5. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar oordeel van Verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van Koper te wijten is of anderszins voor risico van Koper komt, zal Verkoper Koper hier schriftelijk (via e-mail, fax of brief) in kennis stellen. Verkoper heeft dan het recht om waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan Koper terug te betalen bedrag te inhouden, onverminderd de kosten genoemd in artikel 5.2.

Artikel 6. Eigendomsrechten en eigendomsvoorbehoud

 1. Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
 2. Onder intellectuele en industriële eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het uitsluitend gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 4. Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Koper, al hetgeen Koper op grond van enige overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op Koper op het moment van aflevering.

Artikel 7. Reclames en toleranties

 1. Alle producten worden door Verkoper voor verzending gecontroleerd. Indien na aflevering toch blijkt het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet, kan Koper binnen 24 uur na levering schriftelijk (via e-mail, fax of brief) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of het gebrekkige gedeelte. Daarna wordt Koper geacht met de staat, waarin de bestelling is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 2. Indien is aangetoond dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst, zal Verkoper binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen en heeft hierbij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe gelijkwaardige producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
 3. Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de in de betreffende branche gebruikelijke afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, met betrekking tot hoeveelheden, kleuren, gewichten, dikten, formaten, en dergelijke toelaatbaar.
 4. Bij de beoordeling van de vraag of bij een levering de toelaatbare toleranties van de overeengekomen specificaties worden overschreden, dient steeds een representatieve steekproef te worden genomen en dient tenminste 10 % van de geleverde goederen deze toleranties te overschrijden. 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Verkoper geeft fabrieksgarantie op de aangekochte producten. Dit is de garantie die door de fabrikant op zijn producten wordt gegeven. Deze garantie tast de rechten van Koper, die voortvloeien uit de wet of overeenkomst, niet aan.
 2. Verkoper is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Verkoper. 
 3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 4. Indien Verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9. Overmacht

 1. Bij overmacht heeft Verkoper het recht om naar eigen keuze de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hier enige verplichtingen tot schadevergoeding voor Verkoper uit voortvloeien. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan Verkopers schuld. 

Artikel 10. Privacy

 1. Verkoper zal persoonsgegevens van Koper verwerken in één of meer bestanden
 2. Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is het door Verkoper kunnen nakomen van de overeenkomst die Koper en Verkoper zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan Koper gerichte aanbiedingen. Hiertoe kunnen de gegevens van Koper aan derden worden verstrekt (vervoerder e.d.).
 3. Door het aangaan van een overeenkomst met Verkoper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, verleent Koper uitdrukkelijk toestemming tot het verwerken van de door Koper opgegeven persoonsgegevens.
 4. Koper zal te allen tijde inzicht kunnen krijgen van de betreffende persoonsgegevens. Koper dient hiervoor een schriftelijk verzoek (via e-mail, fax of brief) aan Verkoper te doen, waarna Verkoper binnen 4 weken een schriftelijk overzicht   zal verstrekken (via e-mail, fax of brief) van de bij Verkoper aanwezige persoonsgegevens van Koper. Indien Koper van mening is dat deze persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, omdat deze onvolledig, feitelijk onjuist , niet relevant of in strijd met een wettelijk voorschrift zijn, dient Koper dit schriftelijk  (via e-mail, fax of brief) aan Verkoper te melden, waarbij Koper aangeeft dat de persoonsgegevens van Koper verbeterd, aangevuld, afgeschermd of verwijderd dienen te worden. Verkoper zal deze nieuwe informatie, voor zover mogelijk, meteen verwerken.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden zelf, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale Koopovereenkomsten voor goederen (C.I.S.G.-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten.
 3. Alle geschillen welke voortvloeien uit de met Verkoper gesloten overeenkomsten worden ter keuze van Verkoper beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Verkoper, dan wel –naar keuze van Verkoper- door arbitrage. Ingeval van arbitrage zijn de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut van toepassing.

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij nadere schriftelijke overeenkomst (via e-mail, fax of brief).
 2. Deze algemene voorwaarden treden in plaats van alle eerdere algemene voorwaarden van Verkoper met ingang van 14 april 2009.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32094215.